Your Domain Name Helps the World to Find You

Registreer uw domeinnaam bij Yellowhosting.be
Snel en eenvoudig
Ruime keuze extensies .be, .nl, .com, .org, .info, enz..

Algemene voorwaarden.

1. Duur en annulering.
1.1 Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling worden de specifieke overeenkomsten afgesloten voor de duur van 1 jaar.

1.2 Deze overeenkomst wordt stilzwijgend en automatisch verlengd voor een opeenvolgende termijn van eennzelfde periode van de initiele termijn tenzij voor zover een van de partijen een schriftelijke kennisgeving van ten minste 1 maand voor de afloop van de termijn verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.

1.3 De klant beschikt bij een domeinregistratie evenwel niet over het recht van de aankoop af te zien gezien het onmiddellijk gebruik van het product/dienst.
Domeinnamen die geregistreerd zijn bij Yellowhosting.be, en binnen het jaar op vraag van de klant worden verhuist naar een andere provider, zal een administratieve kost worden aangerekend van 60 euro per domeinnaam.

1.4 Waneer er sprake is van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant of Yellowhosting.be zal de respectievelijke andere partij de overeenkomst onmiddellijk en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, kunnen beeindigen.

2. Goed gedrag en zeden.
2.1 De klant verbindt zich er toe de diensten die aangeboden worden door Yellowhosting.be niet te gebruiken voor de hieronder geformuleerde doeleinden (Deze lijst is niet limitatief):
- Het gebruik van Yellowhosting.be dat indruist tegen de internationale of Belgische wetten
- De aanmaak van valse identiteiten of alle pogingen tot het misleiden van anderen door het gebruik van misleidende identiteiten bij het versturen van berichten via Yellowhosting.be
- Het versturen via Yellowhosting.be van inhoud die illegaal, hinderlijk, misbruikend, dubbelzinnig of tegen de openbare orde is
- Het versturen via Yellowhosting.be van inhoud die inbreuk kan maken op de rechten van intellectuele eigendom of andere rechten van derden, inbegrepen de gedeponeerde merken en copyright
- Warez, cracks, mp3, file sharing bestanden en gelijkaardige content is niet toegelaten
- Het versturen via Yellowhosting.be van lasterlijke en negatieve inhoud ten opzichte van Yellowhosting.be en alle hieraan verbonden rechtspersonen of natuurlijke personen.
- Het versturen van ongewenste e-mails of phishing e-mails is strikt verboden.
- Het versturen van materiaal dat virussen, trojan horses, worms, timebombs of elk ander programma dat schade kan berokkenen aan de electronische systemen van de bestemmeling.

2.2 Indien Yellowhosting.be goede redenen heeft om te vermoeden dat een klant zich niet houdt aan de regels van goed gedrag zal Yellowhosting.be de klant via e-mail, post of sms bevelen om elke praktijk welke niet overeenstemt met deze regels, stop te zetten. Indien de klant niet binnen de 24 uur na deze ingebrekestelling deze praktijken onherroepelijk stopzet behoudt Yellowhosting.be zich het recht voor de dienst te desactiveren en het contract ten laste van de klant eenzijdig te beëindigen. In dat geval zal de eventuele resterende waarde niet worden terug betaald.

2.3 Bij vaststelling van illegale activiteiten zal onmiddellijk en onherroepelijk de dienst worden afgesloten. Bij strafrechtelijke inbreuken zal Yellowhosting.be de gegevens van de klant onverwijld overmaken aan de bevoegde instanties.

3. Gebruiks informatie
3.1 De klant is verantwoordelijk haar website scripts zo goed mogelijk up to date te houden. Het gebruiken van verouderde scripts kan de hosting account in gevaar brengen en kan tevens de volledige server waarop de klant haar website draait beschadigen. De klant draagt hiervoor dan ook als enige de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.

3.2 Alle accounts welke een "onbeperkt dataverkeer" hebben, zijn beperkt tot 200 GB per maand, wat ruim voldoende is voor het overgrote merendeel van alle websites.
De account van de klant mag immers nooit de server op dergelijke wijze belasten dat andere klanten hiervan last ondervinden, de snelheid van de server beperkt of een hoge load veroorzaakt.

4. Registratie van domeinnamen
4.1 Een domeinregistratie is in principe nooit inbegrepen bij de aankoop van een hostingpakket. De klant heeft evenwel bij Yellowhosting.be ook de optie een domeinnaam te registreren. Een verhuis van een domeinnaam zal hierbij gelijk staan aan een registratie.
De klant is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens, en eventuele wijzigingen ervan. Wijzigingen in bepaalde gegevens kunnen kosten voor de klant met zich meebrengen. Tevens zullen kosten die voortvloeien uit het verstrekken van verkeerde informatie doorgerekend worden aan de klant.

4.2 De klant accepteert dat hij met de registratie van een domein zich dient te houden aan de regelgeving van de individuele domeinnaam achtervoegsels zoals bepaald door bvb DNS.be voor de .be domeinen, SIDN.nl voor de .nl domeinen, ICANN.org voor .com, .net, .org, enz.. Het is uitsluitend de klant haar verantwoordelijkheid deze bepalingen op regelmatige basis te controleren.

5. Aansprakelijkheid
5.1 Yellowhosting.be of één van zijn zaakvoerders, personeelsleden, medewerkers, wederverkopers, partners kunnen nooit aansprakelijk worden gesteld voor de schade welke klanten zouden geleden hebben door gebruik of misbruik van informatie, inhoud of diensten geleverd door Yellowhosting.be, inclusief directe of indirecte schade alsook verlies van gegevens als gevolg van het niet beschikbaar zijn, het schorsen of stopzetten van diensten.

5.2 Yellowhosting.be kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld voor de werking, het falen of de onderbrekingen van geleverde diensten, inclusief (maar niet gelimiteerd tot) het verlies van website data, verlies van back up data, het onvermogen om een recente kopie te bezorgen van de klant haar website of data, website downtime, verliezen door het niet beschikbaar zijn van de website. Niettegenstaande dat Yellowhosting.be alles binnen zijn mogelijkheden doet om zorgvuldig met de gegevens om te gaan kan de dienstverlening door haar technische aard niet worden gegarandeerd. De klant blijft steeds zelf verantwoordelijk voor de nodige back-ups van haar gegevens op de accounts.

5.3 In ieder geval is Yellowhosting.be voor de schadevordering voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, maximaal gehouden tot terugbetaling van de aan haar betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e. exclusief installatiekosten) van de dienstverlening over een periode van drie maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de schadevordering in verband staat. Inzoverre art. 5.1 niet geldig of van toepassing is, zal artikel 5.2 onverminderd van toepassing blijven.

6. Betaling
6.1 Behoudens andersluidend beding zijn alle facturen betaalbaar binnen de 15 dagen na de uitgiftedatum van de factuur. Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlintrest verschuldigd ten belope van 1% per maand van het onbetaalde factuurbedrag.

6.2 Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 10% op het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 20,00 €. Hiernaast blijft de Koper alle gerechtskosten, zoals o.m. de rechtsplegingvergoeding, welke Yellowhosting.be gerechtigd is te vorderen bij een eventuele procedure, onverminderd verschuldigd.

7. Gedeeltelijke ongeldigheid
7.1 Ingeval één of meer bepalingen van de onderhavige voorwaarden als ongeldig worden beschouwd of als zodanig worden verklaard in uitvoering van een wet, reglement of bindende uitspraak van een bevoegde autoriteit, zullen de overige bepalingen onverminderd van kracht blijven.

8. Bevoegde rechtbank en recht
8.1 Alle geschillen verbonden of ontstaan uit het gebruik van het document, alsook met het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden zullen onderworpen zijn aan het Belgisch recht waarbij de rechtbanken van het arrondissement Turnhout exclusief bevoegd zijn.